Impost sobre els habitatges buits

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 14/2015, del 21 de juliol, va aprovar l’impost
sobre els habitatges buits, que ha estat desenvolupat per mitjà del Decret 183/2016, de 16
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost esmentat. Aquesta regulació es
completa amb l’ordre que aprova el model 510 d’autoliquidació de l’impost sobre els
habitatges buits.
D’acord amb aquesta regulació, les persones jurídiques propietàries d’habitatges situats al
territori de Catalunya, o titulars de qualssevol dret real que atorgui la facultat d’explotació
econòmica d’aquests, i els quals es trobin buits sense causa justificada durant més de dos
anys, estan obligades, en la seva qualitat de contribuents, a pagar i presentar
l’autoliquidació corresponent als habitatges subjectes a l’impost dels quals siguin titulars a
31 de desembre de l’any de meritació de l’impost.
La normativa esmentada preveu una exempció per als habitatges que estiguin situats en
zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que establirà el Pla territorial sectorial
d’habitatge, en el qual quedaran determinats. Ara bé, en tant aquest Pla no s’ha aprovat, i
en relació a l’exercici 2015, l’impost sobre els habitatges buits serà d’aplicació als municipis
que figuren a l’annex del Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, el
qual relaciona els municipis amb una demanda residencial forta i acreditada, i que s’adjunta
a aquest escrit.
La presentació de l’autoliquidació i l’ingrés de l’import del deute tributari corresponent,
s’haurà de realitzar en el termini comprès entre el dia 1 i el dia 20 del mes de març següent
a l’any de meritació de l’impost, per via telemàtica, d’acord amb el que disposa l’article 5 del
Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost.
Podeu consultar més informació relativa tant a aquest impost com a la seva tramitació a
l’adreça:
http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost-habitatges-buits
Aquesta tramitació telemàtica es troba disponible tant per compte propi (quan el subjecte
passiu coincideix amb el presentador identificat amb el certificat digital emprat), com per
compte d’altri (mitjançant professional adherit a algun dels convenis subscrits per l’ATC amb
els diferents col·lectius col·laboradors en l’àmbit tributari).
Podeu consultar el llistat d’entitats conveniades a l’adreça
http://etributs.gencat.cat/ca/atc/convenis .
Per a la resolució de qualssevol dubte relatiu a la gestió i liquidació de l’impost, podeu
adreçar-vos a l’Agència Tributària de Catalunya, a través de l’adreça electrònica
cqs@atc.cat